Vyhledávání

MATEMATIKA

Dělitelnost přirozených čísel - rozklad na prvočinitele, největší společný dělitel a nejmenší společný násobek

Operace s desetinnými čísly (sčítání, odčítání, násobení, dělení)

Jednotky obvodu a obsahu

Konstrukce úhlů 60°, 120°, 30° a 90° pomocí kružítka

Osová souměrnost

Povrch krychle a kvádru

Objemové jednotky

Objem krychle a kvádru

DÚ 11.10. - objem a povrch krychle a kvádru