Vyhledávání

Matematika

Písemná práce 11.1.

- vzájemná poloha dvou kružnic

- vzájemná poloha přímky a kružnice

- konstrukční úlohy na Thaletovu kružnici

- užití vzorců při počítání s mocninami

- číselné výrazy s mocninami a odmocninami


Délka kružnice a obvod kruhu

Výrazy s proměnnou