Vyhledávání

PŘÍRODOPIS

Opakování tematického celku: Vnější geologické děje: Půdy, Voda na Zemi str. 80 - 85

Datum písemného testu: 10. 5. 2018

Odpovědi na otázky: 1) Co je to půda a z čeho je složena? 2) Vyjmenuj půdotvorné činitele a vysvětli, jak se podílejí na vzniku půdy. 3) Co ovlivlivňuje vlastnosti půdy a jak tyto vlastnosti můžeme zlepšovat? 4) Rozděl půdy podle obsahu humusu a zrnitosti. Uveď plodiny, které se na takových půdách mohou pěstovat. 5) Jak ovlivnil výskyt vody rozvoj života na Zemi? 6) Jakou roli hraje voda při tvarování zemského povrchu? Uveďte pozitivní i negativní dopady těchto dějů. 7) Charakterizujte krasovou oblast. Vysvětlete, jak se na jejím tvarování podílí činnost vody.