Vyhledávání

PŘÍRODOPIS

Opakování tematického celku: Vnější geologické děje: Zvětrávání, str. 65 - 71

Datum písemného testu: 12. 3. 2018

Odpovědi na otázky: 1) Jaké změny na povrchu Země způsobuje zvětrávání? 2) Charakterizujte jednotlivé typy zvětrávání a uveďte jejich společné a rozdílné znaky. 3) Uveďte příklady ůtvarů vzniklých činností tekoucí vody. 4) Proč je nejčastější usazeninou na dně vodních toků křemenný písek? Jak tyto usazeniny člověk využívá? 5) Jak jsou u nás vodní toky regulovány? Uveďte 3 pozitivní a 3 negativní důsledky takové regulace. 6) Jak ovlivňuje činnost moře vzhled pobřeží? Popište útvary, které zde vznikají. 7) Jak vznikají korálové útesy a v čem jsou jedinečné?